На втората работна среща по проекта „Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (1990-2019) (ОСТАНАЛИ)“ нашият екип започна и научната работа по проекта. Бяха обсъдени методологичните и теоретични възможности за бъдеща работа. Разгледана бе и съставената до сега библиография, очертаваща основните тематични полета на академичен интерес по отношение на останалите.
Всеки изследовател заяви своя тема, както и географски обхват на бъдещето си теренно етнографско изследване. Така екипът на проекта направи заявка за максимално обхващане на територията на страната и работа сред различни локални и етнически общности. По този начин ще бъде постигнато богатство на данните и база за бъдещи (включително и сравнителни) анализи и изследвания.