Миграциите от България към останалите страни са обект на дългогодишни проучвания както от страна на академичните среди, така и са фокус на държавни политики и обществен интерес. Нашият проект се обръща към относително по-малко разглежданата тема за останалите (left behind) – това са майките и бащите (възрастни и по-млади), децата и семействата на онези, заминали в търсене на „по-добър живот“ за себе си и своите близки.

Екипът ни се ръководи от идеята, че миграционните движения, характерни за българското общество след 1989 г. имат своите сериозни демографски, но и културни и социално-икономически последствия върху „домашното общество“. Всичко това има и своите измерения локално, върху „малките“ общности и социални единици (семейство). В този смисъл за нас е важно да разберем как влияе привнасянето на чужди културни, социални и икономически модели и на свой ред как те биват възприемани и адаптирани от останалите.

Ние се интересуваме от:

– икономическите проблеми (намаляване на трудовата заетост сред младите, които получават помощи от родителите си в чужбина; разрушаване на селскостопанската култура в селата и малките градове; повишаване на жизнения стандарт, промяна на консумацията и икономическата активност на роднините на мигрантите, в резултат на емигрантските доходи/инвестиции);

– културните промени (промени на семейните роли, настъпили в резултат на емиграцията на хората в трудово-активна възраст; децата на мигрантите, техните образователни нагласи и готовността им за миграция; промяна на семейните ценности; промяната на етичните ценности и поведение; промяна на обредно-обичайния живот);

– социалните промени (спад на раждаемостта и брачността; промяна на брачния модел; промяна на трудовите умения и заетост и образователните характеристики; развитие на комуникационните умения и техническата грамотност; нагласи за миграция на завърналите се и на новите потенциални емигранти);

– „чуждите” влияния в българското културно наследство (промени в ежедневната и празничната нематериална култура, настъпили в резултат на влиянията на емиграцията върху семействата им, както и през завърналите се емигранти);

– изграждането на транснационални семейни и родствени общности.

Тези групи проблеми биват изследвани в тяхната взаимовръзка с микро- и макро-икономическите условия, както и с демографското развитие на малките общности и обществото като цяло.

Проектът изследва чрез комбинирани и най-вече качествени методи (интервюта, наблюдения) множество аспекти и резултатите от миграцията върху живота и ежедневието както на локалните общности, така и на българското общество като цяло. С постигнатите резултати ще се стремим да обогатим натрупаното познание в сферите на етнологията, антропологията, социологията, културното наследство, икономиката, демографията. „Обърнатият фокус“, който темата предлага – този път „навътре“ към останалите роднини на мигрантите, ще предложи анализ, който ще бъде и база на бъдещи изследвания по темата, която към момента е все още слабо изследвана.