Гл. ас. д-р Йелис Еролова проведен теренно проучване в гр. Варна и в гр. Балчик в периода от 5 до 11 октомври 2021 г. Тя се срещна с възрастни членове на ромски семейства, чиито деца живеят и работят в Германия и във Великобритания. В Балчик, д-р Еролова успя да задълбочи наблюденията си върху последиците от спестяванията на ромите емигранти в Полша, които бяха регистрирани преди 10 години и дискутирани в различни научни публикации.

гр. Балчик, ромска махала в Квартала

 

Изследователката представи резултатите от теренната си работа във Варна, Балчик и с. Вардун, община Търговище на международната онлайн конференция „Социални неравенства и качество на живот“, организирана от Изследователския институт за качеството на живот към Румънската академия и Румънската социологическа асоциация  от 15 до 19 ноември 2021 г. В доклада й на тeма „Ефекти от емиграцията на „останали“ ромски семейства в Североизточна България“ бяха съпоставени различни примери за промените в начина на живот и възможностите за туризъм на пенсионери и трудовоактивни представители на разделени ромски семейства под влияние на роднините им емигранти в чужбина.