Юлия Попчева представи доклада си “When Grandmother is Babysitting: childcare mobility of middle-aged and senior women“ (Когато баба e детегледачката: мобилност на жени в средна и зряла възраст свързана с отглеждане на деца), в рамките на V-та международна конференция за мултилокалност “Territorialities of Multilocality”, която се проведе в София на 25-26 ноември 2021 г. Проучването отразява съхраняването на устойчивата традиция, включваща активно бабите в отглеждането на децата и адаптирането й към различните миграционни модели на разделените семейства. То представя стратегиите на жени в средна и зряла възраст, свързани с мобилността и полагането на грижа за внуците. Това са т.нар. „мултилокални баби“, живеещи тук и там, готови да гостуват навсякъде, да пътуват – без значение накъде, но да бъдат на мястото, на което имат нужда от тях. Дискутирани са различните случаи на мобилност от и към България, на (не)адаптация в приемащата държава, както и причините за завръщане „у дома“. Прави впечатление, че връзката баби – внуци е интензивна не само във варианта, в който децата живеят в чужбина, а бабата в България, но и при жени в средна възраст, които са в ситуация на миграция, а внуците са останали в родината.

Изследването е проведено в периода 2019 – 2021 г. в България и чужбина (по-специално в Италия, Испания и Франция) като са ползвани класически етнографски методи и методи на виртуалната етнография.