доц. д-р Мила Маева – ръководител на проекта

Д-р Мила Маева е доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Завършила е етнология в СУ „Св. Климент Охридски ”(2002). М. Маева е получила докторска степен по Етнография от Етнографския институт и музей, БАН (2005). Автор е на две книги – „Българските турци-преселници в Турция (култура и идентичност)“ (2006 г.) и „Българските емигранти в Англия – минало и съвременност“ (2017 г.). Специализирала е в Егейския университет, Турция (2003), в Университета на Уоруик (2007), в Манчестърския университет (2010-2011), Великобритания, и в Университета в гр. Питсбърг, САЩ (2009). Нейните изследователски интереси са насочени предимно към миграцията, етническите общности, бедствията и религиозните трансформации. E-mail: mila.maeva@iefem.bas.bg

Подробна автобиография


гл. ас. д-р Мина Христова – координатор

Д-р Мина Христова е изследовател към Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Дисертацията й, защитена на 2 юни 2020 г., се занимава с антропологическите измерения на границите и конструирането на идентичностите в региона на триграничието между Сърбия, Македония и България. Тя работи и по втора дисертация, посветена на градското пространство и междуетническите отношения в смесено-етническа среда в няколко македонски града. Докторантурата е към Университета в Грац. През 2017 г. е наградена с награда „Акад. И. Е. Гешов“ за най-млади учени на БАН. Изследователските й интереси са насочени към антропология на границите, градска антропология, изследвания на идентичностите, национализмите, паметта и миграциите. Някои от последните й изследвания върху граничността и хетеротопиите могат да бъдат открити в изданието на института Макс Планк „New Diversities”, а рефлексия върху политическите, социалните и културните ефекти на пандемията COVID-19 в България са част от последния брой на Social Anthropology/Anthropologie Sociale, COVID-19 Urgent Anthropological forum.
Е-мейл: hristova.mina90@gmail.com; mina.hristova@iefem.bas.bg

Подробна автобиография


гл. ас. д-р Йелис Еролова

Д-р Йелис Еролова е главен асистент в секция „Балканска етнология“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Нейните научни интереси са насочени към изследване на етничност, религия, културно наследство, миграционни процеси при различни общности в България, Румъния и Турция. Тя е автор на редица научни публикации, сред които са: „Добруджа. Граници и идентичности“ (2010 г.); “Eтничност, религия и миграции на циганите в България“ (в съавторство с М. Славкова, 2013 г.). E-mail: yelis.erolova@iefem.bas.bg

Подробна автобиография


гл. ас. д-р Магдалена Славкова

Магдалена Славкова, гл. ас. д-р, работи в Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Нейните изследователски интереси са свързани с ромите/циганите, евангелизма, петдесятното движение, работа и социални връзки, трудова мобилност, миграция. Тя е автор на повече от 50 научни статии и на няколко книги: “Циганите евангелисти в България” (2007); “Етничност, религия и миграции на циганите в България” (2013, в съавторство с Йелис Еролова) и “Between the worlds: people, spaces and rituals” (2019, съвместно с Мила Маева, Йелис Еролова и Рачко Попов). E-mail: magdalenaslavkova@yahoo.com

Подробна автобиография


гл. ас. д-р Пламена Стоянова

Д-р Пламена Стоянова е главен асистент в Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и хоноруван преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси са свързани с политиките към малцинствата в България в годините на социализма, ромите/циганите днес, образование, доброволчество и миграции. Тя е автор на повече от 25 научни статии и на книгата : „Циганите в годините на социализма” (2017). E-mail: plamena.stoyanova@iefem.bas.bg

Подробна автобиография


д-р Бехрин Шопова

Д-р Бехрин Шопова е изследовател, магистър по Музикална педагогика в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив от 2006 г. През 2018 г. тя получава докторска степен по Музикознание, музикално и танцово изкуство в ИЕФЕМ – БАН. Дисертацията й изследва локалното функциониране на традиционната музикалнофолклорна култура на турци сунити в България, проследява процесите на разпад и анализира съвременните процеси на трансформация на фолклорната култура. Освен етномузиколожката специализация, проучванията й са насочени към интердисциплинарни познавателни области като етнология, културна антропология, теология и др. Понастоящем изследванията й са фокусирани върху мюсюлманските общности, сред които изследва религиозна и традиционна ритуалност. E-mail: behrin.shopova@iefem.bas.bg

Подробна автобиография


Юлия Попчева

Юлия Попчева е докторант в секция „Балканска етнология“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. В момента тя съчетава интересите си в етнологията, танцовия фолклор и миграцията в дисертационен труд, фокусиращ се върху българската микрообщност като социокултурно явление на съвременността, както в България, така и в чужбина. Специализирала е в университети в Испания и Франция, където проведе и част от своите тернни проучвания. Работи активно и в сферата на градската етнология. Нейната статия: „Мегданът на българите емигранти“ е част от последния издаден брой на сп. „Българска етнология“. Автор е и рубриката „Етнология и епидемии“, разработена на фейсбук страницата на ИЕФЕМ – БАН.

Подробна автобиография