В периода 27.09 – 02.10. 2021 г. гл. ас. д-р Бехрин Шопова извърши теренно проучване в района на Югозападна България. Бяха проведени интервюта и разговори с жители от селата Брезница и Корница, общ. Гоце Делчев и селата Рибново и Дебрен, общ. Гърмен. Темите на разговорите бяха свързани с особеностите на трудовата мобилност сред българите мюсюлмани, като фокусът бе върху съвременните тенденции в миграционното поведение в контекста на демографските процеси и социално-икономическата ситуация в страната. Също така бяха дискутирани влиянието на миграцията върху културата, бита и социалния статус в семействата на останалите в България роднини, както и промените в семейните роли и образователните нагласи при подрастващите.