Между 6 и 9 юли 2021 г. гл. ас. д-р Йелис Еролова участва в международния научен онлайн форум „XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ”, организирана от Ассоциация антропологов и этнологов России, Национальный исследовательский Томский государственый университет, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая при Руската академия на науките. В представения от нея доклад на английски език на тема: „A Modern Tale about Vardun’s Gypsies” изследователката обръща внимание върху активното взаимодействие и взаимопомощ между емигрантите и техните роднини, останали в родното им село, които, дори разделени, успяват да запазят емоционалната си близост и семейната сплотеност, да подобрят материалното си благосъстояние и социалната си сигурност, да укрепят самосъзнанието си за принадлежност към местната общност и да останат съпричастни към нейното развитие.